បន្ទប់ហាត់ប្រាណ

ទីកន្លែងសម្រាប់ហាត់ប្រាណ ដែលតម្រូវទៅតាមតម្រូវការសុខភាពមនុស្សក្នុងទីក្រុង និងសម័យកាលដ៏ថ្លៃថ្នូរ ភាពងាយស្រួល ជាមួយអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញប្រកបដោយវិជ្ជាជីវ:។