សេវាកម្មរៀបចំកម្មវិធី

តាំងពីថវិកា រហូតដល់ការរៀបគម្រោងកម្មវិធី ក្រុម NagaWorld® យើងខ្ញុំយល់យ៉ាងជាក់ច្បាស់ ពីតម្រូវការយ៉ាងណា ឲ្យកម្មវិធីបានជោគជ័យ។

ជាមួយនឹងជំនាញដែលបានហឹ្វកហាត់ បទពិសោជន៍ជាច្រើនទសវត្សរ៍ និងអ្នករៀបចំជាទីគាប់ចិត្ត រួមបញ្ចូលគ្នានូវបណ្តុំកម្សាន្ត យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា ភាពគួរឲ្យចង់ចាំ ភាពលេចធ្លោរបស់ព្រឹត្តិការណ៍ នោះ ពិតជាបន្សល់នូវភាពគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅនាទីចុងក្រោយ។

អ៊ីមែលៈ mice@nagaworld.com; ទូរស័ព្ទៈ +855.2.322 8822.