បញ្ជីរាយនាមឧបករណ៍

សម្ភារៈផ្នែករូបភាព និង សំឡេង

 • ប៉ាណូពីក្រោយ

<២០០ ដុល្លារ (ទំហំ ២.៥ ម៉ែត្រ គុណ ៣.៨ ម៉ែត្រ ពណ៌ធម្មជាតិមានស៊ុមជាភីវីស៊ី)

៣០០ ដុល្លារ (ទំហំ២.៥ ម៉ែត្រ គុណ ៣.៨ ម៉ែត្រ ពណ៌ធម្មជាតិមានស៊ុមជាភីវីស៊ី)

* រាល់ Final artwork file ត្រូវផ្តល់ដោយអតិថិជន ឬត្រូវគិតថ្លៃ ៦០ ដុល្លារ

 • Fixed LCD Projector

១០០ ដុល្លារ អចល័តនៅសាលធំ/បន្ទប់ប្រជុំ

 • ម៉ាស៊ីនថតចម្លង ស/ខ្មៅ

១២០ ដុល្លារ ក្នុងមួយថ្ងៃ/កន្លះថ្ងៃ

 • ទូរទស្សន៍ ៥០ អ៊ីញសាលធំ

១៥ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ/កន្លះថ្ងៃ

 • ជើងទូរទស្សន៍ ៥០ អ៊ីញ

៨០ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ/កន្លះថ្ងៃ

 • ម៉ាស៊ីនទូរសារ

៦០ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ/កន្លះថ្ងៃ

 • មីក្រូហ្វូនមានខ្ទាស់សម្រាប់សៀត

៥០ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ/កន្លះថ្ងៃ

 • កុំព្យូទ័រយួរដៃ

៥០ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ/កន្លះថ្ងៃ

 • ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព (ស/ខ្មៅ ទំហំA4)

៦០ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ/កន្លះថ្ងៃ

 • កាសត្រចៀក (តិចបំផុត ៥០)

៣ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ/កន្លះថ្ងៃ

 • កន្លែង/បញ្ជរអ្នកបកប្រែ

៥០ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ

 • កន្លែង/បញ្ជរអ្នកបកប្រែ

២៥ ដុល្លារ កន្លះថ្ងៃ

 • សេវាកម្មថតចម្លង

០.២៥ ដុល្លារក្នុងមួយទំព័រ

 • ការរៀបចំផ្កាជាស្តង់ដារ

៦០ ដុល្លារម្តង

 • ផ្កាសម្រាប់សៀត

៣ ដុល្លារមួយឯកតា

 • ភ្លើងបញ្ចាំង

១៥០ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ

 • កម្រងផ្កាស្វាគមន៍

១០ ដុល្លារមួយឯកតា

 • ក្រដាសធំ

២៥ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ ២០ សន្លឹក ហ្វឺត ៤

 • ក្បាលមីក្រូប្រជុំ
១០ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ/កន្លះថ្ងៃ
 • ក្បាលមីក្រូឥតខ្សែ

២៥ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ/កន្លះថ្ងៃ

 • ក្បាលមីក្រូមានជើង

១០ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ/កន្លះថ្ងៃ

 • កាសត្រចៀក

៣ ដុល្លារមួយឯកតា ផ្តល់ជូនដល់បញ្ជរ បកប្រែចំនួនពីរ សម្រាប់តម្រូវការតិចបំផុត ចំនួន ៨០ កាស

កក់កញ្ចប់តម្លៃដែលអ្នកចូលចិត្តសម្រាប់ការប្រជុំរបស់អ្នកឥឡូវនេះ! អ៊ីមែលmice@nagaworld.com; ទូរស័ព្ទ +855.2.322 8822.