បន្ទប់ព័ត៌‌មាន

សារពត៌មាន និង ពត៌មានទាក់ទងនឹងសារពត៌មាន ការប្រមូលពត៌មានថ្មីៗស្តីពីអភិវឌ្ឍន៍ សំភារៈបរិក្ខា និងសេវាកម្មនៅ NagaWorld® ដើម្បីរៀបចំការងារសំរាប់ទស្សនកិច្ចអ្នកសារពត៌មាន សារពត៌មានរូបភាព និងស្លាកសញ្ញាក្រុមហ៊ុន សម្រាប់ប្រើប្រាស់ សារពត៌មានសូមទាក់ទង Media Property Contact របស់យើងខ្ញុំ ។

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

កញ្ញហែម សុភ័ក្រ
Senior Media | Brand Executive (Cambodia)
ទូរស័ព្ទៈ +855.23 228 822
ទូរស័ព្ទដៃៈ +855.15883353
អ៊ីមែលៈ hemsopheak@nagaworld.com

Corporate Media Relations

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
កញ្ញហែម សុភ័ក្រ
Senior Media | Brand Executive (Cambodia)
ទូរស័ព្ទៈ +855.23 228 822
ទូរស័ព្ទដៃៈ +855.15883353
អ៊ីមែលៈ hemsopheak@nagaworld.com

វៀតណាម

Mr. CC Leong
នាយកផ្នែកទីផ្សារ (វៀតណាម)
ទូរស័ព្ទៈ +855.23.228 822 - Cambodia
ទូរស័ព្ទដៃៈ +855.15 99 55 82 - Cambodia
អ៊ីមែលៈ ccleong@nagaworld.com

International Markets

Ms Melanie Loong
Marketing Communication Senior Manager
ទូរស័ព្ទៈ +855.23.228 822
ទូរស័ព្ទដៃៈ +855.15 99 55 97
អ៊ីមែលៈ melanieloong@nagaworld.com

Investor Relations

Mr Kevin Nyland
VP, Investor Relations
NagaCorp Ltd. (HKEx: 3918)
ឧទ្យានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែន
ភ្នំពេញ - កម្ពុជា
ទូរស័ព្ទដៃៈ +855.15 88 1129
អ៊ីមែលៈ kevinnyland@nagaworld.com