ការបញ្ចុះតំលៃលើអាហារ និងភេសជ្ជៈ

តម្លៃសមរម្យ និងជាកន្លែងសម្រាប់ជប់លៀងល្អបំផុតក្នុងទីក្រុង ភ្នំពេញ

តម្លៃអាហារប៊ុហ្វេអន្តរជាតិ

  • ពេលព្រឹក: 20 ដុល្លារ
  • ថ្ងៃត្រង់: 25 ដុល្លារ
  • ពេលល្ងាច: 28.00ដុល្លារ**
  • ពេលល្ងាច: 38.00ដុល្លារ** (ទទួលបានស្រា ស្រាបៀរថូ និងទឹកផ្លែឈើស្រស់)

ភោជនីយដ្ឋាន Bistro Romano Italian

ភោជនីយដ្ឋាន Bistro Romano Italiant - Executive Set Lunch

ភោជនីយដ្ឋាន FORTUNE PALACE

Fortune Palace - It is Garoupa Galore
Fortune Palace Restaurant

សាច់អាំងបែបកូរ៉េ

Korean Grill Restaurant

ភោជនីយដ្ឋាន Grand Garden

ភោជនីយដ្ឋាន Grand Garden

បានីយដ្ឋាន NagaRock

NagaRock

បានីយដ្ឋាន Park Café & Rapid

Park Café & Rapid

ភោជនីយដ្ឋាន Saigon Palace

Saigon Palace

ភោជនីយដ្ឋាន Pangea Fusion

ភោជនីយដ្ឋាន Pangea Fusion - Easter Sunday Buffet Dinner

ភោជនីយដ្ឋាន Teppanyaki ជប៉ុន

ភោជនីយដ្ឋាន Teppanyaki ជប៉ុន - Business Set Lunch

 

កក់ឥឡូវនេះតាមរយះទូរសព្ទ៍ +855.2.322 8822; មិនរួមបពា្ូលតំលៃសេវាទាំងអស់