ការបញ្ចុះតំលៃលើអាហារ និងភេសជ្ជៈ

តម្លៃសមរម្យ និងជាកន្លែងសម្រាប់ជប់លៀងល្អបំផុតក្នុងទីក្រុង ភ្នំពេញ

តម្លៃអាហារប៊ុហ្វេអន្តរជាតិ

  • ពេលព្រឹក: 20 ដុល្លារ
  • ពេលល្ងាច: 19.90ដុល្លារ**
  • ពេលល្ងាច: 29.90ដុល្លារ** (ទទួលបានស្រា ស្រាបៀរថូ និងទឹកផ្លែឈើស្រស់)

ភោជនីយដ្ឋាន Bistro Romano អ៊ីតាលី

Lunch Date In Rome
The Essence of Rome at Bistro Romano

ភោជនីយដ្ឋាន Fortune Palace

Chinese Cuisine at Its Finest at Fortune Palace Chinese Restaurant

Fortune Palace Restaurant

Indochine

Get Your Free Dessert Today - Indochine Restaurant

ភោជនីយដ្ឋាន Korean Grill

Seafood Heaven
New Dishes Coming soon at Korean Grill Restaurant

ភោជនីយដ្ឋាន Grand Garden

ភោជនីយដ្ឋាន Grand Garden

ភោជនីយដ្ឋាន Le Gourmet French

Prime Rib Dinner - Le Gourmet French Restaurant
Le Gourmet French Restaurant

បានីយដ្ឋាន NagaRock

American Independence Day at NagaRock
Rockin New Menu at NagaRock
NagaRock

បានីយដ្ឋាន Lobby Lounge

Lobby Lounge

បានីយដ្ឋាន Park Café & Rapid

Park Café & Rapid

ភោជនីយដ្ឋាន Saigon Palace

Saigon Palace

ភោជនីយដ្ឋាន Pangea Fusion

A World of Flavors - International Buffet at The Pangea Fusion Restaurant

ភោជនីយដ្ឋាន Teppanyaki ជប៉ុន

Tappanyaki - Japanese Luxe Dining
The Teppanyaki Japanese Restaurant - Business Set Lunch

 

កក់ឥឡូវនេះតាមរយះទូរសព្ទ៍ +855.2.322 8822