ការបញ្ចុះតំលៃលើអាហារ និងភេសជ្ជៈ

តម្លៃសមរម្យ និងជាកន្លែងសម្រាប់ជប់លៀងល្អបំផុតក្នុងទីក្រុង ភ្នំពេញ

តម្លៃអាហារប៊ុហ្វេអន្តរជាតិ

  • ពេលព្រឹក: 20 ដុល្លារ
  • ពេលល្ងាច: 19.90ដុល្លារ**
  • ពេលល្ងាច: 29.90ដុល្លារ** (ទទួលបានស្រា ស្រាបៀរថូ និងទឹកផ្លែឈើស្រស់)

ភោជនីយដ្ឋាន Bistro Romano អ៊ីតាលី

TOMAHAWK FEAST - FOR MEAT LOVERS ONLY!
Lunch Date In Rome
The Essence of Rome at Bistro Romano

ភោជនីយដ្ឋាន Fortune Palace

Mid Autumn Celebration
Chinese Cuisine at Its Finest at Fortune Palace Chinese Restaurant

Fortune Palace Restaurant

ភោជនីយដ្ឋាន Korean Grill

Seafood Heaven
New Dishes Coming soon at Korean Grill Restaurant

ភោជនីយដ្ឋាន Grand Garden

ភោជនីយដ្ឋាន Grand Garden

ភោជនីយដ្ឋាន Le Gourmet French

DISCOVER FLAMBÉED FRENCH CUISINE
COQ Au Vin - Lunch Special at Le Gourmet
Le Gourmet French Restaurant

បានីយដ្ឋាន NagaRock

CRISPY, CRUNCHY, CRUSTY TACOS
Rockin New Menu at NagaRock
NagaRock

បានីយដ្ឋាន Lobby Lounge

CROISSANT MEETS DOUGHNUT - CRONUT IS IN TOWN!
AN AFTERNOON INDULGENCE - HIGH TEA SET

បានីយដ្ឋាន Park Café & Rapid

Park Café & Rapid

ភោជនីយដ្ឋាន Pangea Fusion

CELEBRATE MALAYSIA'S INDEPENDENCE - DISCOVER MALAYSIAN CUISINE
A World of Flavors - International Buffet at The Pangea Fusion Restaurant

ភោជនីយដ្ឋាន Teppanyaki ជប៉ុន

A Gourmets Choice - Kobe Beef at Teppanyaki
Tappanyaki - Japanese Luxe Dining
The Teppanyaki Japanese Restaurant - Business Set Lunch

 

កក់ឥឡូវនេះតាមរយះទូរសព្ទ៍ +855.2.322 8822