ការបញ្ចុះតំលៃលើអាហារ និងភេសជ្ជៈ

តម្លៃសមរម្យ និងជាកន្លែងសម្រាប់ជប់លៀងល្អបំផុតក្នុងទីក្រុង ភ្នំពេញ

តម្លៃអាហារប៊ុហ្វេអន្តរជាតិ

  • ពេលព្រឹក: 20 ដុល្លារ
  • ពេលល្ងាច: 19.90ដុល្លារ**
  • ពេលល្ងាច: 29.90ដុល្លារ** (ទទួលបានស្រា ស្រាបៀរថូ និងទឹកផ្លែឈើស្រស់)

ភោជនីយដ្ឋាន FORTUNE PALACE

Moon Cake - Fortune Palace Restaurant
Fortune Palace Restaurant

សាច់អាំងបែបកូរ៉េ

Korean Grill Restaurant

ភោជនីយដ្ឋាន Grand Garden

ភោជនីយដ្ឋាន Grand Garden

បានីយដ្ឋាន NagaRock

NagaRock

បានីយដ្ឋាន Lobby Lounge

Lobby Lounge

ភោជនីយដ្ឋាន Pangea Fusion

The Pangea Fusion - Market Fresh Dinner Buffet

បានីយដ្ឋាន Park Café & Rapid

Park Café & Rapid

ភោជនីយដ្ឋាន Saigon Palace

Saigon Palace

ភោជនីយដ្ឋាន Teppanyaki ជប៉ុន

ភោជនីយដ្ឋាន Teppanyaki ជប៉ុន - Business Set Lunch

 

កក់ឥឡូវនេះតាមរយះទូរសព្ទ៍ +855.2.322 8822; មិនរួមបពា្ូលតំលៃសេវាទាំងអស់