ការបញ្ចុះតំលៃលើអាហារ និងភេសជ្ជៈ

តម្លៃសមរម្យ និងជាកន្លែងសម្រាប់ជប់លៀងល្អបំផុតក្នុងទីក្រុង ភ្នំពេញ

តម្លៃអាហារប៊ុហ្វេអន្តរជាតិ

  • ពេលព្រឹក: 20 ដុល្លារ
  • ពេលល្ងាច: 19.90ដុល្លារ**
  • ពេលល្ងាច: 29.90ដុល្លារ** (ទទួលបានស្រា ស្រាបៀរថូ និងទឹកផ្លែឈើស្រស់)

ភោជនីយដ្ឋាន Bistro Romano អ៊ីតាលី


Celebrate in style at Bistro Romano
Lunch Date In Rome
The Essence of Rome at Bistro Romano

ភោជនីយដ្ឋាន Fortune Palace

Divine Loster at Le Gourmet and Fortune Palace
Hairy Crab is here
Chinese Cuisine at Its Finest at Fortune Palace Chinese Restaurant

Fortune Palace Restaurant

ភោជនីយដ្ឋាន Korean Grill

New Menu at Korean Grill Restaurant
Seafood Heaven
New Dishes Coming soon at Korean Grill Restaurant

ភោជនីយដ្ឋាន Indochine

Rediscover Pho at Indochine

ភោជនីយដ្ឋាន Grand Garden

ភោជនីយដ្ឋាន Grand Garden

ភោជនីយដ្ឋាន Le Gourmet French

Divine Loster at Le Gourmet and Fortune Palace
Le Gourmet French Restaurant

បានីយដ្ឋាន NagaRock

Sizzling Fajitas The Asian Way!
Celebrate Thanksgiving in Style at NagaRock!
Sizzling Fajitas The Asian Way at NagaRock
NagaRock

បានីយដ្ឋាន Lobby Loungeបានីយដ្ឋាន Park Café & Rapid

Park Café & Rapid

ភោជនីយដ្ឋាន Pangea Fusion

Christmas and New Year Eve
Bentos Pleasure at The Pangea Fusion
International Khmer Dinner Buffet
A World of Flavors - International Buffet at The Pangea Fusion Restaurant

ភោជនីយដ្ឋាន Teppanyaki ជប៉ុន


Tappanyaki - Japanese Luxe Dining
The Teppanyaki Japanese Restaurant - Business Set Lunch

 

កក់ឥឡូវនេះតាមរយះទូរសព្ទ៍ +855.2.322 8822