ការបញ្ចុះតំលៃលើអាហារ និងភេសជ្ជៈ

តម្លៃសមរម្យ និងជាកន្លែងសម្រាប់ជប់លៀងល្អបំផុតក្នុងទីក្រុង ភ្នំពេញ

តម្លៃអាហារប៊ុហ្វេអន្តរជាតិ

  • ពេលព្រឹក: 20 ដុល្លារ
  • ពេលល្ងាច: 19.90ដុល្លារ**
  • ពេលល្ងាច: 29.90ដុល្លារ** (ទទួលបានស្រា ស្រាបៀរថូ និងទឹកផ្លែឈើស្រស់)

ភោជនីយដ្ឋាន Bistro Romano

Healthy Buffet at Bistro Romano Italian Restaurant

ភោជនីយដ្ឋាន FORTUNE PALACE

Fortune Palace Restaurant

សាច់អាំងបែបកូរ៉េ

Korean Grill Restaurant

ភោជនីយដ្ឋាន Grand Garden

ភោជនីយដ្ឋាន Grand Garden

បានីយដ្ឋាន NagaRock

NagaRock

បានីយដ្ឋាន Lobby Lounge

Lobby Lounge

បានីយដ្ឋាន Park Café & Rapid

Park Café & Rapid

ភោជនីយដ្ឋាន Saigon Palace

Saigon Palace

ភោជនីយដ្ឋាន Pangea Fusion

Mediterranean Cuisine at The Pangea Fusion Restaurant

ភោជនីយដ្ឋាន Teppanyaki ជប៉ុន

The Teppanyaki Japanese Restaurant - Austilain Wagyu Beef
ភោជនីយដ្ឋាន Teppanyaki ជប៉ុន - Business Set Lunch

 

កក់ឥឡូវនេះតាមរយះទូរសព្ទ៍ +855.2.322 8822; មិនរួមបពា្ូលតំលៃសេវាទាំងអស់