ព្រឹត្តិការណ៍​ចុងក្រោយបំផុត​

  • សូមចុច​រក​មើល​ព្រឹត្តិការណ៍​​ចុង​ក្រោយ​បំផុត​នៅពិភពនៃការកម្សាន្តដ៏ធំមួយក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិន!
ភោជនីយដ្ឋាន Teppanyaki ជប៉ុន

ភោជនីយដ្ឋាន Teppanyaki ជប៉ុន

ឈុតអាហារថ្ងៃត្រង់សម្រាប់ការពិភាក្សាជំនួញ